Általános szerződési feltételek

1. A Orosz Jolán, 2144. Kerepes, Vörösmarty u. 9., adószám: 69674394-1-33, mint a „https://torokultanulok.hu/” internetes oldal üzemeltetője, elektronikus levelezési cím: toroktanfolyam@gmail.com vállalja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján, a felek között létrejött oktatási szerződés keretében gyakorlatias és használható, kompetens török nyelvtudás megszerzése iránti képzést nyújt.

2. A képzés videó magyarázatos, valamint skype-os török nyelvtanfolyam keretében történik. Az internetes oldal üzemeltetője az oldalon található összes online termékre minden jogát fenntartja. A termékekben szereplő videó- és hanganyagok, illetve a termékhez tartozó írásos anyagok és tesztek mind az internetes oldal üzemeltetőjének a tulajdonát képezik és ezek bárminemű felhasználása kizárólag a jogtulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

3. A http://torokultanulunk.hu/ oldalon található anyagok lejátszását kizárólag az oldal üzemeltetője engedélyezheti azzal a feltétellel, hogy az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat a szellemi alkotáshoz fűződő egyéb jogokat a felhasználó maradéktalanul tiszteletben tartja. A felhasználó a http://torokultanulunk.hu/ oldalon található anyagokat kizárólag az oldal üzemeltetőjének engedélyével jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló kereskedelmi célzattal felhasználni.

4. A http://torokultanulunk.hu/ oldal üzemeltetője kifejezetten tiltja a nyelvtani videók saját részre való letöltését, az oldalon történő többszörös regisztrációt, valamint a belépési adatok harmadik személlyel történő megosztását történjen az bármilyen célból. A termék megvásárlásával a jogosult felhasználó időben és használatban korlátlan, személyes használatot jelentő jogosultságot vásárol. A hozzáférés egy időben nem használható több számítógépről. Az egyidejűleg több számítógépről történő bejelentkezés esetén a hozzáférés letiltásra kerülhet. A szerződés megszűnik, és a hozzáférést az oldal üzemeltetője letiltja abban az esetben, ha a felhasználó a jelen általános szerződési feltételekben foglaltakat, valamint a képzési szerződésben foglaltakat megszegi, így különösen a hozzáférést más, illetéktelen személy részére is biztosítja. A szerződés felmondása esetén az oldal üzemeltetője a szerződésszegő féllel szemben kártérítési igénnyel élhet.

5. A http://torokultanulunk.hu/ oldalon található anyagok lejátszását az oldal üzemeltetője csak azt követően teszi lehetővé, hogy a képzés díja az oldal üzemeltetője által megadott számlára átutalásra került. A feltűntetett bruttó ár valamennyi adót és díjat már tartalmazza, így egyéb fizetési kötelezettség a szolgáltatás megrendelése során nem keletkezik.

Amennyiben a termék ára részletfizetés keretében kerül megfizetésre, úgy a termék részletekből összeálló ára megegyezik a termék teljes árával. Részletfizetés igénylése esetén a felhasználó a megrendelés leadásakor csak a http://torokultanulunk.hu/ oldal üzemeltetője által kínált futamidőnek megfelelő részletfizetéssel élhet, illetve a megrendelésnek és a részletfizetésnek a http://torokultanulunk.hu/ oldal üzemeltetője által történő elfogadásával egyidejűleg köteles a termék árának első részletét megfizetni. Amennyiben a felhasználó bármely részlettel 30 napot meghaladó késedelembe esik, úgy a http://torokultanulunk.hu/ oldal üzemeltetője tiltást aktivál minden, a részletfizetéssel érintett termékének hozzáféréséhez. Amennyiben a tartozás a részlet esedékességét követő 45 napot meghaladóan is fennáll, úgy a felhasználó az adott termékhez történő hozzáférési jogosultságát véglegesen elveszti. A részletfizetés elmulasztása miatti jogosultságvesztés esetén, amennyiben a felhasználó a terméket a későbbiekben ismételten használni szeretné, ez csak új megrendelés keretében kérhető, mely esetben a korábbi jogosultsággal kapcsolatban befizetett részletek beszámítására nincs lehetőség.

Részletfizetés választása esetén a http://torokultanulunk.hu/ oldal üzemeltetőjét megilleti a jog, hogy a termékhez történő hozzáférést csak a részletekkel fedezett mértékben engedélyezze.

6. http://torokultanulunk.hu/ oldal üzemeltetője vállalja, hogy a hozzáférés időtartama alatt rendelkezésre áll, és a képzéshez kapcsolódóan valamennyi segítséget megad a szerződés tárgyát képező szolgáltatás igénybevételéhez. Ugyanakkor az oldal üzemeltetője nem vállal felelősséget a tanfolyammal kapcsolatos és egyéb kitűzött tanulmányi célok teljesüléséért.

A video magyarázatos török nyelvtanfolyam igénybevételének technikai feltételei:

7. A http://torokultanulunk.hu/ oldal üzemeltetője elkötelezett az ügyfelek bizalmas és személyes információinak tiszteletben tartása és megőrzése iránt. A honlap meghatározott részeihez való hozzáférés a terméklicenszek kezelése és a személyre szabottság végett regisztrációhoz kötött. A felhasználókkal folytatott kommunikáció, valamint a termékek és szolgáltatások (ideértve a regisztrációt is) minőségének javítása érdekében a felhasználóktól adatokat kérhetünk. Önt a megrendelés során arra kérjük, hogy részünkre olyan információkat adjon meg, melyek személyes adatoknak minősülnek. A http://torokultanulunk.hu/ oldal üzemeltetője nem adja el, nem adja bérbe és nem is kölcsönzi az ügyfeleire vonatkozó információkat más cégeknek, illetve magánszemélyeknek. A http://torokultanulunk.hu/ oldal üzemeltetője, mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja az Ön adatait kezelni és nyilván tartani, s csak abban a körben, melyhez Ön kifejezett felhatalmazást adott ennek a felhasználási feltétek dokumentumnak és az adatvédelmi nyilatkozatunk elfogadásával. A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük – az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül – más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit.

8. A http://torokultanulunk.hu/ oldal üzemeltetője elkötelezett az ügyfelek információinak védelme iránt. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatfelhasználás érdekében a megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrizzük és biztosítjuk az online módon gyűjtött információt.

A ‘cookie’-k lehetővé teszik, hogy Önnek egy adott számítógépről csak egyszer kelljen regisztrálnia, majd utána bármikor korlátlanul használhassa a Honlapot. A ‘cookie’ egy olyan kis szöveges fájl, amely tulajdonképpen engedélyt kér arra, hogy az Ön számítógépének merevlemez-meghajtójára kerüljön. Ha Ön erre engedélyt ad, akkor a böngészője egy kis fájlban ráteszi a szöveget a meghajtóra. A ccokie-k nem tartalmaznak semmilyen az Ön számítógépére káros adatokat vagy programokat.

9. A felhasználót megillető elállási/felmondási jog:

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20.§ (2) bekezdése alapján a felhasználó a felhasználás biztosításától számított 14 napon belül gyakorolhatja elállási vagy felmondási jogát. Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni http://torokultanulunk.hu/ oldal üzemeltetője részére az alábbi elektronikus levelezési címre: toroktanfolyam@gmail.com

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. Az elállás/felmondás megérkezését elektronikus levélben haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek. Az elállásra/felmondásra nyitva álló határidő leteltét követően az elállási/felmondási jog nem gyakorolható, és a megfizetett szolgáltatási díj visszatérítésére sincs lehetőség.

Az elállás/felmondás joga csak abban az esetben gyakorolható, ha a termék felhasználását Ön még nem kezdte meg. Amennyiben a termék felhasználására kapott regisztrációs kulcs felhasználásra kerül, Ön elveszíti az elállási/felmondási jogát.(45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bek. m) pontja)

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

10. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

A kellékszavatosságra, termékszavatosságra, valamint a jótállásra a Polgári Törvénykönyv, valamint a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet előírásai megfelelően irányadóak.

Elérhetőségek

E-mail

hello@torokultanulunk.hu

Telefonszám

06 70 378-9397

Közösségi média

error: A tartalom szerzői jog védi! Amennyiben szükséges, vedd fel a kapcsolatot a weboldal tulajdonosával!